criticsanon: (magritte)
[personal profile] criticsanon
Вместо эпиграфа

– Легенда! – заорал я. – Древняя казахская сказка! Тайна острова Пойдешь-не-Вернешься! Кобланды-батыр, Алдар Косе и духи острова! Летающие тарелки, плезиозавр в волнах Арала, снежный человек в степях Казахстана!

Сергей Лукьяненко, "Кобланды-батыр и Барса-Кельмес"


Буквально вчера один из киевских Анонимных Критиков поделился с одноклубниками презабавнейшей историей. Правда, рассказывал он на родном языке и по памяти. Тем не менее мы решили зафиксировать это для будущих поколений. Так что кто не боится украинского, просим под кат.


Спадкоємність

Мовчання президента затягувалося.

Путін переводив погляд із Жириновського на Явлинського, з Мєдвєдєва на Іванова. Потім важко подивився на Зюґанова. Зюґанов відвів очі.

- Довго це триватиме? - спитав Путін незрозуміло кого. - Ні, ви мені скажіть - ви мене всерьйоз штовхаєте на третій термін?

Зюґанов відкашлявся й промовив:

— А кому зараз легко, Володимире Володимировичу? Вважаєте мені — легко?

— Вам, товаришу Зюґанов, легше! — переконано сказав Путін. — Вы краще за всіх улаштувалися!

Мєдвєдєв закивав, Жириновський посміхнувся і щось прошепотів на вухо Хакамаді.

— Партия доручила мені мій фронт роботи, — вагомо сказав Зюґанов. — А вам, Володимире Володимировичу, ваш! І не вам, комуністу, розвіднику, нарікати на долю!

— Вибачте, Генадію Андрійовичу, — сказав Путін. — Нерви…

— Всем нам вашко, — сказав Жириновський. Серед тих, хто зібрався, його вагомому нечастому слову звикли вірити — і одразу наступила тиша. — І Володі важко. І Генику. И Хакамаді. І мені. А вже як страждає всіма нами улюблена Валерія Ільїнична? Усі ми, члени Таємного Політбюро, вже багато років вимушені грати цю відразливу комедію. Зображати, ніби ми зрадили ідеали своеї юності, комунизм, справу Леніна. Але що поробиш? Ви ж пам’ятаєте, як бився Михайло Сергійович — але так і не впорався! Капіталісти скинули ціни на нафту, СРСР былу розорено…

Всі подивилися на Горбачова. Той винувато розвів руками.

— Треба було надурити капіталістів, — сказав Жириновський. — І ми це зробили! Ми зобразили розвал нашої улюбленої країни. Вороги впевнені, що СРСР знищено, що Росія пересварилася зі своїми сусідами… Подивіться, як важко доводиться Мишкові та Віті! З якими промовами їм доводиться виступати!

Тепер всі подивилися на Саакашвілі та Ющенка. Голови таємних республіканських комітетів КПРС потупилися.

— Так що не будемо скаржитися — закінчив Жириновський. — Кожен з нас працює на своєму посту. І якщо партія скаже — ти, Володю, станеш президентом на третій термін!

Путін зітхнув. Сказав:

— Ні, я все ж таки прошу направити мене на іншу роботу. Я готовий навіть стати на сільське господарство!

Єльцин, який куняв за дальнім кінцем столу, здригнувся та осінив себе уві сні Червоним Знаменням.

— Таких офір товаришам від тебе не потрібно, — сказав Лавров. — Ми підтримаємо твоє прохання… та що ж так затримується генеральний?

Наче у відповідь його слова масивні дубові двері розкрилися, і в зал засідань бадьорою ходою ввійшов Таємний Генеральний секретар КПКС — Михайло Ходорковський. За ним дріботів Ґерман Ґреф. На обличчі Ходорковського сяяла така захоплена посмішка, що всі невільно подалися йому назустріч.

— Мишко, не треба млоїти! — вигукнув Путін.

— Товариство! — Ходорковський сяяв. — Товариство… любі ви мої! А ну ж бо, Геро, докладай диспозицію!

Ґреф вийшов наперед. Він нервував і трохи заїкався:

— Ми все перевірили, товариство. І переконалися — поставлені цілі досягнуто! Усі ці страшні роки, які пройшли з пам’ятної усім біловезькох наради, ми працювали не покладаючи рук. І ось: застарілі виробництва, які шкодили екології СРСР, повністю закрито. Західний світ цілком залежить від наших енергоносіїв. Наша молодь пройшла навчання в найкращих західних університетах. Наші вчені зайняли всі ключові пости в закордонних лабораторіях і взнали всі їх технологічні секрети. Наші так звані олігархи успішно перевели накопичені кошти за межі СРСР і скупили всі виробництва, які нас цікавлять!

— Включно з футболом! — скромно вставив Абрамович. — Ми, звісно, прості господарники, але ж не нафтою єдиной жиє людина!

— Так що… — Ґреф посміхнувся. — Можна припиняти маскарад! Таємним підводним човнам — вийти на бойове чергування! Нашій базі на Місяці — зняти маскування та піднять червоний стяг! Нашим союзним республікам — припинити військові навчання та знову жити в дусі інтернаціоналізму. Нашим братам за соціалистичним табором — сигнал до виходу з підпілля!

— Це дуже добре, що берлінський мур знесли, — пробурмотів Іванов і посміхнувся. — Це дуже добре.

— А товаришам Горбачову,Єльцину та Путіну я пропоную винести подяку за партійною лінією, — сказав Ходорковський. — І представити до ордінам Трудового Червоного Прапору!

— Служу Радянському Союзу! — вигукнув Путін. А напівголосно прошепотів Зюганову: — З’їв? Дулю тобі, Генику, а не третій термін!

Если ты, Сережа Лукьяненко, еще раз раскроешь свое хайло на Украину и украинцев, то в этом блоге будет появляться очередной кусок твоих высеров, переведенный на украинский язык. Гуглопереводчиком. И, может быть, немного поредактированный.

Сделаем все, чтобы в итоге твой развороченный пукан смог вместить пятикилограммовую банку с краской.

Па-па, солоденький.


Date: 2014-02-23 02:20 am (UTC)
From: [identity profile] morreth.livejournal.com
Бурные и продолжительные!

Privy submarines - to be on alert!

Date: 2014-02-23 03:04 am (UTC)
From: [identity profile] stan podolski (from livejournal.com)
Не нужно останавливаться на достигнутом!

Silence president delayed.

Putin translated opinion of Zhirinovsky on Yavlynskoho with Medvedev on Ivanov. Then looked hard for Zyuganov. Zyuganov looked away.

- How long will it last? - Putin said it is not clear whom.

- No, you tell me - you've vseryoz push for a third term?

Zyuganov cleared his throat and said:
- And who is easily Vladimir Vladimirovich? Believe me - easily?

- You, Comrade Zyuganov easier! - Says Putin said.

- You better all ulashtuvalysya! Medvedev nodded, smiled Zhirinovsky and whispered something in his ear Khakamada.

- the party has instructed me to my front work - weighing Zyuganov said.
- And you, Vladimir Vladimirovich, yours! And do not you, communist, spy, lament the fate!

- Sorry, Henadiy Andreyevich - said Putin. - Nerves ...

- Everyone we vashko - said Zhirinovsky. Among those who met its weighty word not often used to believe - and immediately came silence. - And had a hard. And Genyk. And Khakamada. And me. And as we all suffer beloved Valeria Ilyinychna? All of us, members of the Political Bureau of the secret, for years have to play this comedy repulsive. Pretend like we betrayed the ideals of youth own way, komunyzm, the case of Lenin. But what can you do? You do remember how to beat Mikhail - but never lost! Capitalists dropped the price of oil, the USSR bыlu ruined ...

Everyone looked at Gorbachev. He spread his hands apologetically.

- I had to cheat capitalists - said Zhirinovsky.
- And we did it! We have represented the collapse of our beloved country. Enemies are confident that destroyed the Soviet Union, Russia peresvarylasya with its neighbors ... Look how hard it has mouse and Vita! What speeches they have to act!

Now everyone looked at Saakashvili and Yushchenko. Chairman of the Republican Committee of the CPSU secret potupylysya.

- So let's not complain - finished Zhirinovsky.

- All of us working in office. And if the party says - you, Volodya, becomes president for a third term!

Putin sighed. He said:
- No, I still ask to send me to another job. I am even ready to embark on farming!

Yeltsin kunyav at the far end of the table, gasped and blessed himself in a dream red sign.

- There Ofir friends than you do not need - said Lavrov.

- We support your request ... and that is so delayed general? Like his speech in response to the massive oak door opened, and in the boardroom brisk pace went Privy Secretary General KPKS - Mikhail Khodorkovsky. Behind him dribotiv Gref. On the face of Khodorkovsky is shining smile captured all involuntary went to meet him.

- Mike, do not mloyity! - Exclaimed Putin.

- Society! - Khodorkovsky beaming. - Company ... you my dear! Come for the hero, making disposition!

Gref in advance. He was nervous and a little stuttered: - We have everything checked company. And sure - goals achieved! All these terrible years that have passed since the memorable meeting bilovezkoh all, we worked hard. And now: Outdated production that harm the ecology of the USSR completely closed. The western world is entirely dependent on our energy. Our youth was trained in the best Western universities. Our scientists have occupied all the key positions in foreign laboratories and learned all their technological secrets. Our so-called oligarchs successfully transferred to accumulated funds from USSR and bought all the production that interest us!

- including football! - Simply put Abramovich. - We are, of course, simple business executives, but not oil yedynoy zhyye man!

- So ... - Gref smiled. - You can stop the masquerade! Privy submarines - to be on alert! Our base on the moon - remove masking and uplift red flag! Our union republics - to stop military exercises and live again in the spirit of internationalism. Our brethren by sotsialystychnym camp - a signal to the exit from the underground!

- It's very good that the Berlin Wall was torn down, - Ivanov muttered and smiled. - It's very good.

- A fellow Gorbachev, Yeltsin and Putin, I propose to make a gratitude party line - said Khodorkovsky. - I submit to the Ordino Labor Red Banner!

- Serve the Soviet Union! - Exclaimed Putin. A whispered undertone Zyuganov: - Ate? Fig thee Genyk, not the third time!
Edited Date: 2014-02-23 03:12 am (UTC)

Date: 2014-02-23 03:32 pm (UTC)
From: [identity profile] nadiayar.livejournal.com
Напугали ежа голым задом:) Отлично звучит, не зря кто-то умный сказал, что украинский язык хорош прежде всего для грубоватого юмора.

Date: 2014-02-23 04:08 pm (UTC)
From: [identity profile] criticsanon.livejournal.com
Мы бы не стали так сужать сферу применения украинского. Из, скажем так, славянской поэзии украинская на наш взгляд самая выразительная именно благодаря богатой фонетике. Особенно четко это видно в работах таких мастеров, как Лина Костенко, Андрухович, Стус, которые смело вышли за рамки того, какой видел украинскую поэзию руссификаторский режим СССР.

Date: 2014-02-23 05:04 pm (UTC)
From: [identity profile] nadiayar.livejournal.com
Да я бы тоже не стала так сужать сферу применения украинского, но это делают сами украинцы. Они (кроме западенцев) используют мову для стёба, в качестве политического стейтмента и как инструмент террора. Книги они предпочитают читать на русском. И писать.

Date: 2014-03-04 08:07 am (UTC)
From: [identity profile] criticsanon.livejournal.com
> мову ... как инструмент террора.

Это как? Извините за передергивание, пожалуйста, но нам пока не известны факты, чтобы, скажем, за неправильное произношение слов "паляниця" и "кукурудза" убивали сотнями, как в свое время во Фландрии.
(deleted comment)

Date: 2014-03-04 01:59 pm (UTC)
From: [identity profile] criticsanon.livejournal.com
Извините, мне трудно принять Ваш аргумент.

1. Приведен единичный случай в виде анекдотического свидетельства. Хотелось бы взглянуть на результаты каких-то исследований. Например, на статистику, сколько человек на, скажем, сто тысяч населения были уволены из-за незнания языка.

2. Даже из приведенного Вами анекдота видно, что человека не побили и не убили.

Можно только порадоваться, что Украина не взяла пример с Чечни.

Date: 2014-03-04 04:54 pm (UTC)
From: [identity profile] nadiayar.livejournal.com
1. Вот ещё один "анекдотический" пример:

Одна наша кассирша со склада, этническая грузинка, между прочим, периодически ездит на Украину к родственникам, которые убежали аж туда после развала СССР - видимо, так перепугались в родной Грузии. Живут сейчас в Луганске и окрестностях. Она им сегодня звонила, потому что беспокоится. Понарассказывали ей, как сторонники власти отжимают бизнес, как угрожают, как требуют, чтобы уехали. Потому что не украинцы. Бедная кассирша в шоке, не знает, что делать и кого спасать.

Я могла бы привести и ещё такие примеры, но Вы предпочитаете фактам заведомо несуществующую статистику. Это удобно - Вы ведь знаете, что её не существует. Никто, у кого были возможности её составить, не был заинтересован в её создании, и это как бы даёт всем желающим право отрицать факты дискриминации и этнического преследования. И Вы отрицаете. А потом вдруг часть регионов страны поднимают российские флаги, с чего бы?

2. "Хороший человек - мог бы и ножичком полоснуть" :))) Украине давно пора рвать на себе волосы, что она не взяла в 1991 пример со Швейцарии и других европейских стран. Сейчас не было бы распада страны. У нас вот в Гамбурге официальная документация в соцслужбах выложена на немецком _и_ всех значимых мигрантских языках - и, заметьте, никто не пытается присоединить отдельные районы к Турции.

Date: 2014-03-04 05:18 pm (UTC)
From: [identity profile] criticsanon.livejournal.com
Послушайте, ну это же совсем не валидный аргумент: "один жж-юзер написал, его знакомая ему сказала, что ей сказали то-то и то-то." То, что Вы привели, это не факт, это анекдотическое свидетельство даже не третьего, а, как видно, пятого лица, если можно так выразиться. Фактом здесь является только, что "один жж-юзер написал то-то и то-то".

Мы предложили Вам привести результаты каких-либо исследований, что-нибудь peer reviewed; статистика -- это только пример. Факты дискриминации, на которые вы ссылаетесь, явно не носят систематический характер, иначе бы за четверть столетия обязательно появились бы разного рода исследования этого явления.

Мы готовы поверить в "сторонники власти отжимают бизнес", если "сторонники власти" здесь означает "регионалы", пока остающиеся на местах во власти. Потому что у нас есть более десятка знакомых бизнесменов из Украины, у которых регионалы отжали бизнес посредством рейдерства или путем уголовного дела через продажный суд.

> У нас вот в Гамбурге официальная документация...
Германия и Швейцария богатые, могут себе позволить армию переводчиков.

А у Вас в Гамбурге в немецком магазине можно купить хлеба, не зная немецкого? Даже, грубо говоря, какому-нибудь бушмену из глубин Африки?

> Сейчас не было бы распада страны.

Судя по тому, что мы наблюдаем, распада страны и нет. Общество объединилось перед внешним врагом.

> часть регионов страны поднимают российские флаги, с чего бы?

Российские флаги поднимают завезенные россияне, вроде этого:


> пример со Швейцарии
Röstigraben?

Date: 2014-03-04 06:18 pm (UTC)
From: [identity profile] criticsanon.livejournal.com
Каемся, мы случайно удалили Ваш комментарий. Хотели удалить сообщение из Входящих, а удалили комментарий.

Извините, пожалуйста, это действительно случайно произошло.
Edited Date: 2014-03-04 06:21 pm (UTC)

Date: 2014-03-04 04:57 pm (UTC)
From: [identity profile] nadiayar.livejournal.com
:) Ну и куда делся мой комментарий? Укронацкам он не подходит? Вот вам ещё:

Правый Сектор

А вот как сейчас реализуется эта политика:

Если что, к нам (ты же помнишь, где я живу, бывал...) вчера вечером уже приехало два автобуса людей в камуфляже. Показательно отметелив пару непонятливых, остальным "москалям" объявили, что времени у нас до пятницы.
В пятницу приедут зачищать тех, кто сам не догадался уехать и оставить ключи в дверях по-хорошему.
"Теперь мы будем жить возле моря!"


Если вы не соберёте остаток мозгов и не обуздаете бандеронацистов, с вами случится то, что обычно случается в таких раскладах. Обычно соседи по политической карте приходят и запинывают нацистов обратно в человеческий облик солдатскими сапогами. Так случилось с немцами, с хорватами, с чеченцами, с руандийскими хуту. Как только нацистам хорошо вломят с помощью "катюш" или там установок "Град", им сразу легчает, они прекращают грабить, насиловать и убивать соседей и из чертей становятся похожи на людей. Либо вы сами запинаете куда-нибудь своих бандерастов, либо вам повезёт не меньше, чем народу славетной Нiмеччини в 1945.

Date: 2014-03-04 05:23 pm (UTC)
From: [identity profile] criticsanon.livejournal.com
Ну и что? Скриншот чьего-то мнения вконтактике -- это скриншот чьего-то мнения вконтактике.

Про людей в масках смешно вообще читать. Обычно после такого пишут заявление в милицию (с которой, как известно, у нациков не лады).

Date: 2014-03-04 06:00 pm (UTC)
From: [identity profile] nadiayar.livejournal.com
Да-да, вот и еврею в Третьем рейхе очень помогла бы полиция.

А у Вас в Гамбурге в немецком магазине можно купить хлеба, не зная немецкого? Даже, грубо говоря, какому-нибудь бушмену из глубин Африки?

Конечно, можно. Более того, во множестве магазинов покупатели и многие продавцы говорят друг с другом по-турецки. Никого это не напрягает.

Счастливо оставаться, отрицать факты, тереть свидетельства, равняться на дикарей, терять дальнейшие территории и жаловаться Обаме на москалей вездесущих.

Date: 2014-03-04 06:09 pm (UTC)
From: [identity profile] criticsanon.livejournal.com
> покупатели и многие продавцы говорят друг с другом по-турецки

И в Украине точно так же, только вместо турецкого -- русский. Внутреннюю документацию частные предприятия могут вести и ведут вообще на каком заблагорассудится. И никого не напрягает.

А с москалями, самыми настоящими, Вы разговариваете вот прямо сейчас.
Edited Date: 2014-03-04 06:11 pm (UTC)

Date: 2014-03-04 05:44 pm (UTC)
From: [identity profile] criticsanon.livejournal.com
Не знаю, насколько хорошо Вы говорите по-английски, но на всякий случай прочтите статью о том, что такое "анекдотическое свидетельство", и не пишите в таких случаях слово "анекдотический" в кавычках.

http://en.wikipedia.org/wiki/Anecdotal_evidence
Edited Date: 2014-03-04 05:47 pm (UTC)

Date: 2014-03-04 05:57 pm (UTC)
From: [identity profile] criticsanon.livejournal.com
> Либо вы сами запинаете куда-нибудь своих бандерастов, либо вам повезёт не меньше, чем народу славетной Нiмеччини в 1945.

Мы не сразу поняли о чем речь в последнем абзаце, и как это относится к нам. Кажется, Вы думаете, что Анонимные Критики состоят целиком из граждан Украины. Вы ошибаетесь. Анонимные Критики преимущественно граждане Российской Федерации. Сожалеем, но Ваша тирада не по адресу.

Мы высоко ценим холодное рацио, и в меру своих сил стараемся посмотреть на любое явление с разных сторон. Нам очень больно, что в текущей ситуации Россия с Украиной себя ведет, как фашисты с Чехословакией.

Что касается бандеровцев, надеемся, что максима Вольтера о чужом мнении восторжествует.
Page generated Oct. 21st, 2017 12:54 am
Powered by Dreamwidth Studios